صدور رایگان گواهینامه IRACIC به پژوهشگران

به استحضار می رساند به تمامی پژوهشگران و نویسندگان شرکت کننده در این همایش، گواهینامه های پذیرش مقاله و گواهینامه حضور در همایش بصورت رایگان از طرف مرکز استناد علمی- ایراسیس صادر خواهد شد و در اختیار دبیرخانه همایش قرار خواهد گرفت. این گواهینامه ها دارای لوگو و مهر برجسته ایراسیس می باشد که با کد اختصاصی درج شده در این گواهینامه ها، از طریق سایت مرکز استناد علمی-ایراسیس به نشانی www.iracic.com قابل پیگیری و استعلام می باشد.