محورهای کنفرانس

مدیریت
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت عمومی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت استراتژیک
 • علوم رفتاری در مدیریت
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت آینده پژوهی
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
 • حقوق و مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت استراژیک و رقابت
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • مدیریت سیستم ها
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • حاکمیت شرعی
 • کیفیت، بهره وری
 • ارتباط با مشتری
 • حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
 • حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 • بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
 • کارآفرینی
 • موضوعات دیگر مرتبط با مدیریت
اقتصاد کاربردی
 • مدیریت اقتصاد
 • اقتصاد بازرگانی
 • اقتصاد عمومی و دولتی
 • علوم اقتصادی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
 • اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • توسعه اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد محیط زیست
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • MBA، تبلیغات و بازاریابی
 • مدیریت / مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی
 • اقتصاد تحریم
 • اقتصاد مقاومتی
 • مدلسازی اقتصادی
 • تجارت بین الملل
 • رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
 • اقتصاد ایران
 • اقتصاد سلامت
 • حقوق اقتصادی
 • بانکداری
 • تولید و مدیریت مالی
 • اقتصاد شهری
 • نظام های اقتصادی
 • رشد اقتصادی
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد سرمایه گذاری
 • اقتصاد گردشگری و توریسم
 • موضوعات دیگر مرتبط با اقتصاد
تجارت و کسب و کار
 • آموزش تجارت و اقتصاد
 • اخلاق در تجارت
 • قانون تجارت
 • آمار شناسی تجارت
 • تجارت و اقتصاد محیط زیست
 • کسب و کارهای خانوادگی
 • تجارت جهانی
 • تجارت، داد و ستد و اقتصاد بین المللی
 • تجارت انفورماتیک
 • تجارت الکترونیک
 • موضوعات دیگر مرتبط با تجارت